Przydatność poszczególnych typów gleb pod sady

wszytsko o roślinach sadowniczych

W warunkach Polski rozróżniono 7 zasadniczych typów gleb Są to: gleby brunatne, gleby bielicowe, czarnoziemy, czarne ziemie, rędziny, mady i gleby bagienne. Gleby brunatne występują na większych powierzchniach w województwach gdańskim, szczecińskim, olsztyńskim, opolskim i kieleckim. Mają odczyn obojętny lub słabo kwaśny, zawierają dużo próchnicy i są zasobne w składniki pokarmowe. Udają się na nich jabłonie i śliwy, nie należy jednak sadzić grusz ze względu na wysoko zalegający węglan wapnia. Gleby bielicowe zajmują znacznie większe obszary niż brunatne, głównie w środkowym pasie Polski. Mają poziom próchniczny zazwyczaj płytki, o niewielkiej zawartości próchnicy i o odczynie kwaśnym. Największą wartość dla sadownictwa mają bielice wytworzone z glin, utworów pyłowych i lessów. Na glebach tych można sadzić wiśnie, czereśnie i jabłonie. Czarnoziemy zajmują w Polsce niewielkie powierzchnie. Są to gleby bardzo zasobne w próchnicę i składniki pokarmowe. Można na nich sadzić wszystkie gatunki roślin sadowniczych. Czarne ziemie występują głównie na Kujawach, w okolicy Sochaczewa i Włocławka. Odznaczają się dużą zawartością próchnicy, ze względu jednak na wysoki poziom wody gruntowej wymagają zmeliorowania. Nadają się pod wszystkie rośliny sadownicze. Rędziny znajdują się głównie w województwach kieleckim, krakowskim i lubelskim. Są to gleby powstałe ze skał wapiennych. Są na ogół żyzne, mają odczyn obojętny lub zasadowy. Udają się na nich śliwy, jabłonie i orzechy włoskie. Nie należy na nich uprawiać grusz. Mady występują w pobliżu rzek i nad morzem. Mady rzeczne są wytworzone z osadów rzecznych. Wartość mad jest różna. Najlepsze są mady średnie o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. Są one zasobne w składniki pokarmowe, szczególnie w potas i fosfor. Na madach dobrze rośnie większość roślin sadowniczych. Mady ciężkie mniej nadają się pod uprawę drzew owocowych ze względu na gorszą strukturę i trudną uprawę. Gleby bagienne występują w zagłębieniach terenowych, w miejscach po wyschniętych jeziorach i w dolinach rzek. Na glebach tych, do których zaliczamy i gleby torfowe, można uprawiać tylko żurawinę.