Wpływ opadów i wilgotności powietrza na rośliny sadownicze

wszytsko o roślinach sadowniczych

Opady atmosferyczne stanowią główne źródło wody dla roślin. Od obfitości deszczów w okresie wegetacji zależą: siła wzrostu roślin, zawiązywanie owoców i stopień ich wykształcenia. Najwięcej wody potrzebują drzewa i krzewy owocowe w pierwszej połowie okresu wegetacji, gdy wydają przyrosty oraz zawiązują i wykształcają owoce. Deszcze mogą jednak działać ujemnie. Długotrwałe opady w okresie kwitnienia uniemożliwiają zapylanie kwiatów przez owady, później zaś mogą być przyczyną zrzucania zawiązków, zwłaszcza przez grusze. Nadmierne opady w okresie dojrzewania owoców pestkowych powodują masowe ich pękanie, a następnie gnicie. Ponadto owoce stają się wodniste, niesmaczne i nietrwałe. Wreszcie pogoda deszczowa sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób, w jesieni zaś opóźnia zakończenie wegetacji przez rośliny. Śnieg jest drugim ważnym źródłem wody, z której rośliny korzystają przedewszystkim wiosną. W okolicach z wiosennymi suszami woda ta musi często wystarczać na długi okres. Ponadto śnieg chroni glebę, a więc i korzenie, przed przemarzaniem. Dlatego w sadzie wysiewa się rośliny, których pędy mają w zimie zapobiegać zwiewaniu śniegu. Spóźnione opady śnieżne, które wystąpią po rozwinięciu się liści, mogą spowodować duże szkody, gdyż ulistnione gałęzie łatwo łamią się lub odd^ierają od pnia. Rozkład opadów na terenie Polski jest nierównomierny. Najwięcej (ponad 1100 mm rocznie) mają ich tereny górskie, następnie pogórza Tabela 12 Ilość opadów potrzebna do uzyskania wysokich plonów niektórych roślin sadowniczych w zależności od średniej temperatury okresu wegetacji Średnia temperatura okresu wegetacji (w°C) 14,0 15,0 16,0 17,0 Roczna suma opadów (w mm)    potrzebna dla: jabłoni    grusz    śliw    czereśni    winorośli 540    500    560    460    380 620    570    660    480    400 700    640    750    540    540 780    620    800    620    500 Karpat i Sudetów (800—1000 mm), tereny nadmorskie i Pojezierze Mazurskie (600—700 mm). Najmniej opadów ma środkowa Polska (500 mm i mniej). Roczna suma opadów jest na ogół wystarczająca (tab. 12), istotne znaczenie ma jednak ich rozkład w ciągu roku. Śliwy i jabłonie wymagają mniej więcej po 80 mm opadów w maju : w czerwcu, 60 mm w lipcu, około 50 mm w sierpniu, a w następnych 1 Sadownictwo 33 miesiącach po 30 mm. W okresie zimy, jak już zaznaczono, pożądane są obfite opady. W naszym kraju najobfitsze opady występują na ogół w lipcu i w sierpniu, następnie w grudniu, najuboższe są w zimie. Panuje jednak duża zmienność pogody spowodowana kolejnym napływem mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Od obfitości opadów atmosferycznych zależy w dużej mierze wilgotność powietrza, która ma duży wpływ na rośliny. Stwierdzono, że niektóre odmiany, jak np. Koksa Pomarańczowa, Boskoop i Grafsztynek, lepiej owocują w rejonach o klimacie bardziej wilgotnym. Również wszystkie odmiany śliw wymagają wysokiej wilgotności powietrza. Nadmierna wilgotność sprzyja jednak występowaniu chorób. Grad w produkcji sadowniczej powoduje uszkodzenia mechaniczne. Rozmiary ich zależą od obfitości opadu i wielkości brył lodu. Może on doszczętnie zniszczyć kwiaty, ulistnienie, zawiązki, a nawet młode pędy, albo też uszkodzić owoce. W niektórych okolicach Polski grad jest częstym zjawiskiem.