Wpływ poziomów profilu glebowego na rośliny sadownicze

wszytsko o roślinach sadowniczych

Pod poziomem próchnicznym gleby, stanowiącym najczęściej warstwę uprawną, występują inne poziomy. Na przykład w glebach bielicowych występuje poziom wymycia, pozbawiony związków wapnia, magnezu i żelaza, które osadzają się w tzw. poziomie wmycia. Jeżeli związki te "skleją" ziarna piasku, powstaje twarda warstwa rudawca, czyli orsztynu. Korzenie nie mogą jej przebić, toteż gleby z orsztynem nie nadają się pod sady. W glebach brunatnych występuje tzw. poziom brunatnienia, w czarnoziemach — poziom przejściowy. Pod wymienionymi poziomami o różnej miąższości zalega skała macierzysta, z której powstała gleba, albo też skała podścielająca o zupełnie innym pochodzeniu i składzie mechanicznym niż poziomy wyżej leżące. Skład chemiczny struktura i głębokość występowania poszczególnych poziomów w dużym stopniu decydują o rozwoju systemu korzeniowego. Jeśli np. płytko pod powierzchnią znajduje się lita skała, to gleba taka nie nadaje się pod sad ze względu na niedobór wody. W wypadku występowania poziomu nieprzepuszczalnego dla wody stanowisko może być za wilgotne dla roślin sadowniczych. Można nawet twierdzić, że ważniejszy jest dobór gleby pod względem budowy głębiej zalegających warstw, gdyż poziom próchniczny można z czasem poprawić, natomiast do tzw. podglebia praktycznie nie mamy dostępu. Jeżeli chodzi o budowę fizyczną, rozróżnia się dwa rodzaje poziomów — przepuszczalne i nieprzepuszczalne. Poziomy przepuszczalne mogą być kamieniste, szutrowate lub piaszczyste, a może stanowić je spękana skała. Są one łatwo przepuszczalne .dla wody. co powoduje stały jej odpływ w głąb. W glebach ciężkich i zlewnych będą one spełniały rolę drenażu, nie powinny jednak znajdować się na głębokości przekraczającej 1,5 m i mniejszej niż 0,5—1 m. Położone głębiej mogą już nie odprowadzać nadmiaru wody z górnych warstw gleby, położone płycej mogą je nadmiernie osuszać. Poziomy nieprzepuszczalne są zbudowane z iłu, margla lub zwięzłej gliny. Na nich gromadzi się woda gruntowa, z której mogą korzystać rośliny Obecność tych poziomów jest pożądana w glebach lekkich; mogą one znajdować się na głębokości 2 m i więcej, przewiewność gleby bowiem pozwala korzeniom na głębsze wrastanie.